Sekcia správneho a environmentálneho práva

Správne trestanie a správne sankcie v Európe

Aj po 45 rokoch, odkedy ESĽP v prelomovom rozhodnutí Engel a ostatní proti Holandsku sformuloval kritériá, ktoré vymedzujú, čo je to trestné obvinenie podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, sa zdá, že hranica medzi trestným právom a správnym trestaním je stále nejasná a vyžaduje si spresnenia a vyjasnenia. Dôsledky tohto rozhodnutia ovplyvňujú právnu prax v európskych krajinách tak, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad trestného práva a práv obvineného podľa článku 6 v oblasti správneho práva. Ťažiskom tejto sekcie je poskytnúť poznatky o hmotnoprávnych a procesných pravidlách vo vnútroštátnych právnych predpisoch európskych krajín, pokiaľ ide o správne trestanie a správne sankcie. V sekcii sa budeme venovať týmto aspektom z hľadiska legislatívy, správneho súdnictva, praxe správnych orgánov a právnej teórie.

Sekcia je realizovaná v rámci projektu č. APVV-20-0436 – Nová právna úprava správneho trestania.