Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Efektívnosť prípravného konania – súčasný stav a výzvy pro futuro

Predmetom medzinárodnej vedeckej konferencie bude analýza inštitútov trestného práva procesného, ktoré majú vplyv na efektívnosť a rýchlosť prípravného konania. Tieto inštitúty budú skúmané z hľadiska legislatívnej úpravy de lege lata a výzvam de lege ferenda. Pozornosť bude venovaná aj pripravovaným zmenám trestnoprávnych predpisov v Slovenskej republike. Viaceré výskumy preukazujú, že efektívnosť a rýchlosť trestného stíhania je omnoho lepším preventívnym opatrením, ako neustále zvyšovanie trestných sadzieb. Páchateľa viac odradí od páchania trestnej činnosti vedomosť, že bude za svoje konanie sankcionovaný, ako prísnosť konkrétnej sankcie.