Sekcia obchodného práva a hosp. práva

Rekodifikácia práva obchodných spoločností – zdroje inšpirácie a očakávané riešenia pre výzvy tretieho milénia

Témou rokovania sekcie bude prebiehajúca rekodifikácia práva obchodných spoločností v Slovenskej republike. Ťažisko diskusie  sa bude dotýkať inšpirácií, z ktorých navrhovaná právna úprava vychádza. Skúsenosti z viac ako päťročného aplikovania novej úpravy súkromnoprávnych vzťahov v Českej republike budú nepochybne patriť medzi osobitne diskutované. Inšpirácie vychádzajúce z Európskeho modelového zákona o obchodnej spoločnosti (EMCA) a štátov, ktoré významne menili svoje korporačné  (Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Poľsko a iné) právo budú rovnako predmetom diskusie. Tieto zdroje inšpirácií pre novú úpravu sa musia nevyhnutne konfrontovať s výzvami pre korporačné právo, akými sú skupiny spoločností, zodpovednosť v rámci skupiny, udržateľný rozvoj vs správa a riadenie spoločnosti, resp. financovanie spoločnosti.