Sekcia právnych dejín a právnej komparatistiky

Terminológia súkromného práva v slovenských dejinách

V súvislosti s vývojom súkromného práva na Slovensku 20. storočia sa mnohokrát otvorila otázka jeho jazyka. Spôsob pomenovania jednotlivých inštitútov sa historicky menil, najviac však v rokoch 1948 – 1991. Spôsobilo to v konečnom dôsledku terminologickú nejednotnosť v súčasnom Občianskom zákonníku. Sekcia sa preto bude zameriavať na vývoj súkromnoprávnej terminológie, a to zo širšej historickej perspektívy, ktorá bude zahŕňať aj vývoj v staršom práve.

Kľúčové slová: súkromné právo, občianske právo, terminológia, právny jazyk, Občiansky zákonník