Sekcia občianskeho práva

Aktuálne aplikačné problémy v oblasti rodinného práva a súvisiacich konaní podľa Civilného mimosporového poriadku

Rodinné právo prechádza v poslednom období mnohými zmenami. Spomedzi ostatných právnych odvetví vykazuje právna úprava rodinného práva najvyššiu mieru previazanosti na tradície krajiny, politické prostredie, či náboženstvo. Rodinné právo je ako právne odvetvie potrebné vnímať vo svetle dynamiky vývoja spoločnosti, ktorá so sebou nesie množstvo aktuálnych výziev, a to nie len na úrovni hodnôt. Tento vývoj predstavuje európsky trend, ktorý je ovplyvnený najmä rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva. Trendy poskytujúce rýchlejšiu a účinnejšiu ochranu rodiny je potrebné reflektovať na jednej strane v hmotnoprávnej úprave – Zákone                o rodine, ako aj v rodinnom súdnictve.