Plenárne zasadnutie

I. panelová diskusia

Umelá inteligencia ako výzva pre právo, právnické vzdelávanie a právny štát

Umelá inteligencia predstavuje jednu z najväčších výziev pre spoločnosť ako celok a tento fenomén neobchádza ani právo, pre ktoré predstavuje viacero výziev. Jednou z kľúčových je vybalansovaná regulácia, ktorá sa snaží o zamedzenie neželaných rizík a zároveň neznižuje inovačný potenciál priemyslu. Európska únia na jar 2021 predstavila prvú komplexnú reguláciu AI v podobe návrhu Aktu o umelej inteligencií. S našimi hosťami budeme diskutovať  aké sú výhody a nevýhody tejto pripravovanej regulácie . Samotná AI zároveň predstavuje výzvu pre demokraciu, volebné procesy a v neposlednom rade aj právny štát, či už implementáciou automatizovaných procesov vo verejnej správe alebo šírením informácií na sociálnych médiách. V neposlednom rade predstavuje AI výzvu aj pre právnikov a právnické vzdelávanie. Nahradí AI právnikov? Aké je využitie AI vo vzdelávaní právnikov či v praxi? Aj o týchto témach budeme diskutovať s našimi hosťami.

Moderátor panelovej diskusie: JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Hostia:

Mgr. Silvia Belovičová, LL.M

advokátka

Silvia Belovičová je právnička v oblasti financií a technológií so zameraním na regulačný rámec pre finančné technológie, kryptomeny, umelú inteligenciu. V minulosti pôsobila ako advokátka a parnterka vo viacerých medzinárodných advokátskych kanceláriách. Spolupracuje so Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie (Slovak-AI), kde sa zameriava na výzvy, ktoré prinášajú nové technológie a umelá inteligencia a v rámci pracovnej skupiny pre reguláciu a etiku pomáhala formulovať stratégie pre umelú inteligenciu v slovenskom akčnom pláne pre digitalizáciu.

JUDr. Tomáš Jucha, MSc.

Senior Policy Manager, AmCham Slovakia

Tomáš Jucha pôsobí ako Senior Policy Manager v AmCham, kde zastrešuje oblasť digitálne politiky, potreby a aspekty digitálnej transformácie Slovenska a jeho ekonomiky. Pred súčasným povolaním pôsobil 4 roky na ministerstve zodpovednom za informatizáciu spoločnosti, kde viedol tím zastrešujúci tvorbu národných a medzinárodných digitálnych politík, podporu a rozvoj umelej inteligencie na Slovensku, ako aj rozvoj digitálnych zručností.

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

dekan, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Ivan Kotuliak pôsobí ako dekan FIIT STU a súčasne pôsobí aj ako odborný zástupca SR pre European Blockchain Partnership pri EK a zároveň aj ako Slovenský zástupca Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCA. Titul PhD získal na Univerzite vo Versailles v odbore informatika, ako aj na FEI STU v odbore telekomunikácie. Pozície výskumného pracovníka sa ujal v roku 2002, neskôr pôsobil ako odborný asistent a od roka 2019 je profesorom na fakulte FIIT STU. Jeho výskumná činnosť je zameraná na výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V súčasnosti sa zaoberá technológiou Blockchain a Sieťami na doručovanie obsahu CDN, kde je spoluautorom štandardu ETSI, a zameriava sa aj na Softvérovo definované siete (SDN). Zároveň je spoluautorom viac ako 50 vedeckých publikácií. Ako hlavný riešiteľ, ale i bežný riešiteľ sa zúčastnil mnohých medzinárodných a národných výskumných projektov (viac ako 20).

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

profesor, Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Igor Farkaš vyštudoval technickú kybernetiku na STU v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je držiteľom prestížnych štipendií Fulbrightovej a Humboldtovej nadácie. Zaujíma sa o výskumné oblasti kognitívnej vedy a umelej inteligencie, ktoré sú tematicky prepojené. Špecializuje sa na skúmanie modelov umelých neurónových sietí a ich využitie najmä v oblasti kognitívnej robotiky.

II. panelová diskusia

Trestné právo a právny štát

Trestné právo a právny štát sú dva pojmy, ktoré nemôžu existovať bez seba. Ústava Slovenskej republiky, trestný zákon a trestný poriadok túto skutočnosť v mnohých svojich ustanoveniach zdôrazňujú. Aké sú však problémy právneho štátu v oblasti trestného práva? Je zásada zákonnosti dodržiavaná za každých okolností? Aké výzvy čakajú Slovenskú a Českú republiku v oblasti trestného práva v budúcnosti? Odpovede na tieto, aj mnohé iné otázky sa pokúsime nájsť v časti plenárneho zasadnutia s názvom: „Trestné právo a právny štát.

Moderátor panelovej diskusie: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Hostia:

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

predseda, Najvyšší súd Českej republiky

V roku 1996 bol vymenovaný za sudcu a od tohto roku pôsobil ako predseda senátu na Okresnom súde v Olomouci. V rokoch 1999 – 2004 bol predsedom senátu Krajského súdu v Ostrave s pobočkou v Olomouci. V roku 2004 sa stal sudcom Vrchného súdu v Olomouci, neskôr predsedom senátu, súčasne bol desať rokov tlačovým hovorcom Vrchného súdu v Olomouci. Dňa 1. apríla 2017 bol vymenovaný za sudcu senátu trestného kolégia Najvyššieho súdu a od leta 2018 je predsedom senátu trestného kolégia Najvyššieho súdu. Už v prvom roku pôsobenia na Najvyššom súde bol vymenovaný za sudcu ad hoc za Českú republiku do spoločného kontrolného orgánu Eurojustu. Viedol pracovnú skupinu, ktorá v roku 2020 pripravila Etický kódex sudcov Českej republiky. JUDr. Peter Angyalossy, PhD., bol za predsedu Najvyššieho súdu vymenovaný prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom dňa 20. mája 2020 na obdobie 10 rokov.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na problematiku trestného práva v súvislostiach s ďalšími právnymi aj mimoprávnymi vednými odbormi. Publikoval viac ako sedem desiatok vedeckých prác, dve vedecké monografie „Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona“ v roku 2006 a „Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu“ v roku 2013. Je vedúcim autorského kolektívu vedeckého komentára k Trestnému zákonu od nakladateľstva C. H. Beck, vedúcim autorského kolektívu komentára k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb a spoluautor komentára k Trestnému poriadku. Vo svojej pedagogickej práci sa snaží prepojiť teóriu a praktické poznatky a zavádzať inovatívne metódy výučby. V súčasnosti pôsobí už tretie funkčné obdobie ako dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

predseda, Slovenská advokátska komora

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne ukončil v roku 2001. V roku 2002 získal titul JUDr. V súčasnosti pracuje ako advokát. V období rokov 2005 – 2008 pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to na Katedre trestného práva, kde obhájil dizertačnú prácu na tému „Obhajoba v prípravnom konaní“. Je spoluautorom učebných textov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod názvom „Trestné právo procesné“. Publikuje vo viacerých odborných časopisoch, venuje sa prednáškovej činnosti. Od roku 2017 je členom Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. V júna 2021 sa stal podpredsedom Slovenskej advokátskej komory a od septembra 2022 je predsedom Slovenskej advokátskej komory. Pôsobil aj ako člen disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a členom Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association – ECBA) so sídlom v Londýne. Je predsedom pracovnej skupiny SAK pre trestné právo, predsedom skúšobného senátu SAK a členom pracovnej skupiny SAK pre zahraničné vzťahy. V roku 2012 bol členom komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre rekodifikáciu trestného práva hmotného.

JUDr. Jozef Kandera

prvý námestník generálneho prokurátora SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Štúdium práva ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1984. V rokoch 1990 až 1994 pôsobil na bývalom Mestskom súde v Bratislave. Následne sa stal sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj predsedom jedného zo senátov. Od roka 2010 pôsobí na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (GP SR). Postupne zastával pozície prokurátora trestného odboru GP SR, predtým bol vedúcim oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru GP SR a v roku 2013 bol aj poverený výkonom funkcie riaditeľa odboru osobitného určenia GP SR. Od septembra 2021 je prvým námestníkom Generálneho prokurátora Slovenskej republiky.