Pokyny k príspevku

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

do 15. 10. 2023 – formálna úprava príspevku podľa šablóny príspevku zverejnenej nižšie. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať po formálnej stránke náležitosti podľa šablóny, nebudú publikované v zborníku konferencie.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a Právnickej fakulty UK, bude zaradený do databázových knižničných systémov. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie.