Pokyny k príspevku

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

do 23.10.2022 – formálna úprava príspevku podľa šablóny príspevku zverejnenej nižšie. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať po formálnej stránke náležitosti podľa šablóny, nebudú publikované v zborníku konferencie.

Šablóny príspevku:

  1. šablóna pre príspevok v slovenskom alebo českom jazyku

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a Právnickej fakulty UK, bude zaradený do databázových knižničných systémov. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie.