Program

Program nájdete tu (PDF):


Linky na online pripojenie:

SEKCIA 1: SEKCIA ÚSTAVNÉHO PRÁVA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a195d8c2d002147d88250e772e7190f74%40thread.tacv2/1694159469759?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 2: SEKCIA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1227f7a902da4fba916c10417230ccbe%40thread.tacv2/1694159578538?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 3: SEKCIA RÍMSKEHO PRÁVA, KÁNONICKÉHO, CIRKEVNÉHO PRÁVA A PRÁVNYCH DEJÍN A PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac65d8da6f84843d48f6e93dccb96d450%40thread.tacv2/1694159737527?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 4: SEKCIA PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06e659128ea34be1938a7954b2c1f4df%40thread.tacv2/1694159828202?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 5: SPRÁVNE PRÁVO
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5fd3f99a26c84669a382cdb8305f1701%40thread.tacv2/1694159892559?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 6: SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEHO A KLIMATICKÉHO PRÁVA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6eeb747fc3cc4288a3f1b95cad001c35%40thread.tacv2/1694159968720?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 7: SEKCIA FINANČNÉHO PRÁVA, OBCHODNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA A EKONOMICKÝCH VIED
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a19edde5129204407b3401490d4e33c01%40thread.tacv2/1694160022579?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 8: SEKCIA TEÓRIE PRÁVA A FILOZOFIE PRÁVA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aff5096c27d40435781584d3a754865c2%40thread.tacv2/1694160077256?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 9: SEKCIA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4619e7ec42ca4274996ffca2418e1f4f%40thread.tacv2/1694160131014?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 10: SEKCIA OBČIANSKEHO PRÁVA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a43f68375853f4587a404e80f137e67a8%40thread.tacv2/1694160179941?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 11: SEKCIA EURÓPSKEHO PRÁVA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac821d1c9f2084d60ad0104f529d73472%40thread.tacv2/1694160241504?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d

SEKCIA 12: SEKCIA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE A KRIMINALISTIKY
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ada65b7c91ebd4c31b0f05da28445a90b%40thread.tacv2/1694160293153?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d