Sekcie a témy

Medziodborové sekcie

Sekcie

Problém slobody
(akademickej, občianskej, metafyzickej)

Sekcia teórie práva a filozofie práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Romanistika, kanonistika a spravodlivosť v premenách tisícich rokov

Sekcia rímskeho, kánonického a cirkevného práva.
Rokovací jazyk: SK/CZ

Terminológia súkromného práva v slovenských dejinách

Sekcia právnych dejín a právnej komparatistiky.
Rokovací jazyk: SK/CZ

Ochrana právneho štátu na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni a jej dopad na vnútroštátny právny poriadok

Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Vlastník pozemku ako subjekt administratívno-právnych vzťahov

Sekcia správneho práva.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Správne trestanie a správne sankcie v Európe

Sekcia správneho práva.
Rokovací jazyk: EN

Zefektívňovanie boja proti nelegálnej činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Sekcia environmentálneho a klimatického práva.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Premeny finančného práva, jeho vedy a výučby v čase

Sekcia finančného práva.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Efektívnosť prípravného konania – súčasný stav a výzvy pro futuro

Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
Rokovací jazyk: SK/EN

Rule of Law. Precious Gem? Apple of Discord?

Sekcia európskeho práva.
Rokovací jazyk: EN

Právne výzvy automatizovaného sveta

Sekcia práva IT a PDV.
Rokovací jazyk: EN

Dostupnosť právnych služieb. Zodpovednosť štátu, právnických profesií alebo akadémie?

Sekcia klinického právneho vzdelávania. Rokovací jazyk: SK/EN

Rule of Law. Precious Gem? Apple of Discord?

Sekcia európskeho práva. Rokovací jazyk: EN

Právne výzvy automatizovaného sveta

Sekcia práva IT a PDV. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN