Sekcie a témy

Sekcie

Štát ako ochranca i porušovateľ práv jednotlivca

Sekcia ústavného práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Právny štát v medzinárodnom práve a medzinárodné právo v právnom štáte

Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Dôvera a nedôvera voči právu, jeho tvorbe a jeho aplikácii v historickom vývoji

Sekcia rímskeho práva, kánonického, cirkevného práva a právnych dejín a právnej komparatistiky. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Nová regulácia digitálnych služieb: Zázračný liek alebo premárnená príležitosť?

Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva. Rokovací jazyk: EN

Garancie uplatňovania princípov právneho štátu vo verejnej správe

Sekcia správneho práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Vyvažovanie verejných a súkromných záujmov pri ochrane životného prostredia

Sekcia environmentálneho a klimatického práva. Rokovací jazyk: EN/SK/CZ

Transparentnosť vo finančnom a obchodnom práve

Sekcia finančného práva, obchodného a hospodárskeho práva a ekonomických vied. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Právna zodpovednosť a autonómia

Sekcia teórie práva a filozofie práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Technologické a etické výzvy pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Autonómia subjektov v 21. storočí

Sekcia občianskeho práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Aktuálne výzvy trestného práva

Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN