Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Aktuálne výzvy trestného práva

V rámci sekcie trestného práva venujeme pozornosť aktuálnym problémom trestného práva hmotného a trestného práva procesného z hľadiska teórie a aplikačnej praxe. Pozornosť zamerame aj návrhom noviel Trestného zákona a Trestného poriadku. Osobitná pozornosť bude venovaná efektivite prípravného konania z pohľadu postupu, najmä orgánov činných v trestnom konaní, ich rozhodovania a využívania alternatív trestného stíhania. Identifikujeme tiež nedostatky v ich postupe a budú navrhnuté námety na možné zmeny v dokazovaní v prípravnom konaní.