Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Europeizácia trestného práva a princípy právneho štátu

Sekcia trestného práva bude zameraná na problematiku europeizácie trestného práva v korelácii s princípmi právneho štátu. Predmetná sekcia sa bude tiež zameriavať na analýzu vplyvu právne záväzných aktov Európskej únie na vnútroštátny systém trestnej justície a v tomto kontexte aj dodržiavaním princípov právneho štátu. Predmetom sekcie bude aj vedecká analýza, či prišlo k transpozícii právne záväzných aktov Európskej únie do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov Európskej únie.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.