Sekcia environmentálneho a klimatického práva

Vyvažovanie verejných a súkromných záujmov pri ochrane životného prostredia

V oblasti starostlivosti o životné prostredie majú orgány verejnej moci významnú úlohu – vyvažovať verejný záujem na ochrane životného prostredia s tými súkromnými. V rámci sekcie očakávame príspevky, ktoré poukazujú na rozhodovaciu činnosť správnych orgánov a súdov v predmetnej oblasti, analyzujú právne predpisy, na základe ktorých sú takéto záujmy vyvažované, prípadne ktoré analyzujú jednotlivé hmotnoprávne práva a procesnoprávne práva rôznych združení na ochranu životného prostredia, resp. jednotlivcov s právami jednotlivcov, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť, prípadne ochraňujú svoje majetkové alebo ústavné práva.

Odborný partner sekcie:

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Mgr. Ing. Ján Jenčo