Sekcia európskeho práva

Nepísané právo Európskej únie

Hodnoty, princípy, všeobecné právne zásady, pojmy často diskutované s rozvojom európskej integrácie … Písané právo Európskej únie ponecháva široké pole pôsobnosti pre jeho interpretáciu Súdnym dvorom Európskej únie, ako aj pre vypĺňanie medzier prostredníctvom nachádzania nepísaných noriem v hodnotách princípoch, či všeobecných zásadách. Nepísané právo Európskej únie je tak nezanedbateľným korpusom právnych noriem nachádzaných a interpretovaným Súdnym dvorom Európskej únie. Súdny dvor Európskej únie tak nielen interpretuje normy ale i nachádza i existujúce v nepísanom práve a tak sa interpretácia normy môže stať zdrojom pre vytvorenie samostatnej normy. Okrem toho, vzhľadom na samostatnosť právneho poriadku Európskej únie, môže prísť k javu, kedy písaná norma iného právneho poriadku sa stane nepísanou normou právneho poriadku Európskej únie. Téma sekcie sa bude zaoberať rôznymi aspektami „objavovania“ nepísaného práva Európskej únie, jeho limitov, dynamiky, ako i jeho pôsobenia na právne poriadky členských štátov, a to na úrovni hodnôt, princípov, iných zdrojov práva, vo všeobecnej rovine, ako i partikulárnych oblastiach systému práva Európskej únie.

Garant sekcie:

prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.