Sekcia environmentálneho a klimatického  práva

Zefektívňovanie boja proti nelegálnej činnosti   v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Vývoj v ostatných rokoch ukázal, že environmentálna kriminalita má oveľa väčšiu dynamiku, takže priebežne prijímané opatrenia už nie sú schopné ju dostatočne eliminovať. Odhaduje sa, že environmentálna kriminalita je štvrtou najlukratívnejšou protiprávnou činnosťou na svete. Dôležitosť a potrebu reformy jednotlivých inštitútov a nástrojov si uvedomuje aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia pripravilo novú koncepciu boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti s názvom Efektívny boj za zdravé životné prostredie.

Sekcia je zameraná na hnotnoprávne a procesnoprávne aspekty výkonu verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, zvýšenie prevencie, ako jedného zo základných princípov ochrany životného prostredia, modernizáciu výkonu kontroly a zlepšenie vymožiteľnosti práva v predmetnej oblasti, s dôrazom na posilnenie restoratívneho princípu, prostredníctvom adekvátnej nápravy zistených poškodení životného prostredia.