Sekcia správneho a environmentálneho práva

Procesné zásady práva na spravodlivý proces v správnom trestaní

Sekcia sa zameriava na uplatňovanie procesných zásad v právnej úprave správneho trestania. Zákonodarná, ako aj súdna moc kladú na vyvodzovanie zodpovednosti verejnou správou viaceré požiadavky. Tie sú tak hmotnoprávneho, ako aj procesnoprávneho charakteru, pričom vyplývajú z národného právneho poriadku, ako aj z medzinárodných záväzkov štátu. Sekcia bude reflektovať na procesnoprávne zásady správneho trestania ako napríklad na: a) procesné zásady princípu ne bis in idem, b) právo byť zastúpený, c) právo na vypočutie vrátane prístupu k spisu, d) právo na odôvodnenie rozhodnutia, e) právo na podanie opravného prostriedku vrátane práva na prieskum rozhodnutia nezávislým a nestranným súdom a ďalšie. V rámci sekcie preto vítame príspevky, ktoré budú analyzovať procesné princípy správneho trestania, a to nielen z teoretického pohľadu, ale aj praktického uhla pohľadu, keď budú analyzovať a syntetizovať výzvy, ktorým v oblasti správneho trestania čelia orgány verejnej správy. Osobitne privítame príspevky, ktoré budú vymedzovať aj požiadavky kladené na rozhodovaciu prax orgánov verejnej správy a na rozhodovaciu prax správnych súdov, ústavných súdov, Európskeho súdu pre ľudské práva alebo Súdneho dvora Európskej únie.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

prof. Mgr. Yuliia Vashchenko, PhD.