Sekcia teórie práva a filozofie práva

Stret konzervatívnych a progresívnych hodnôt v práve

V posledných rokoch zažíva západný svet tak často skloňovanú spoločenskú polarizáciu, ktorej nezanedbateľnou súčasťou je stret medzi konzervativizmom a progresivizmom. Ten sa, pochopiteľne, prejavuje aj na poli práva. Sekcia privíta príspevky venované ľudskoprávnym momentom tohto stretu, napätiam medzi ideou liberálnej demokracie a občianskym republikanizmom, otázkam miesta náboženstva vo verejnom živote, prirodzenoprávnym či iným filozofickým argumentáciám, ktoré sú v tomto strete v hre a prípadne i historickým aspektom problematiky.

Garanti sekcie:

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.