Sekcia teórie práva a filozofie práva

Právna zodpovednosť a autonómia

Hlavným predmetom záujmu je skúmať rôzne pohľady na komplementaritu právnej zodpovednosti a autonómie. Právny filozof Joel Feinberg v treťom zväzku svojho diela Harm to Self (1986) diferencoval štyri významy autonómie: ako stav (condition), právo (right), ideál (ideal) a schopnosť (capacity). Aké posuny možno badať v súčasnej interpretácii autonómie ako sebaurčenia? Ktoré otázky a problémy vyvstávajú na pochopenie právnej zdopovednosti, ak sa mení pohľad na autonómiu človeka?

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.