Sekcia rímskeho práva, kánonického, cirkevného práva a právnych dejín a právnej komparatistiky

Rímsko-kánonické vplyvy na moderné kontinentálne právo

Rímske a kánonické právo formovali podobu národných právnych poriadkov po celé stáročia. Zatiaľ čo rímske právo predstavovalo vzor ideálu právnej úpravy v oblasti súkromného práva, kánonické právo zastávala tieto funkcie v oblasti práva verejného. Aj napriek viacerým snahám „oslobodiť“ národné právne poriadky spod týchto vplyvov, ktoré sa kontinuálne objavovali od obdobia novoveku a vyvrcholili v 20. storočí, väčšina zaužívaných právnych inštitútov má naďalej svoje základy v rímsko-kánonických normách, ideách či princípoch. Hlavnou úlohou sekcie Katedry rímskeho a cirkevného práva a Ústavu kánonického práva je preskúmať uvedené vplyvy v historickom i pozitívnoprávnom kontexte.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.