Sekcia rímskeho práva, kánonického, cirkevného práva a právnych dejín a právnej komparatistiky

Dôvera a nedôvera voči právu, jeho tvorbe a jeho aplikácii v historickom vývoji

Témou sekcie je predovšetkým identifikácia tradičných právnych inštitútov, ktorých uplatňovanie je ohrozené krízou dôvery voči tým, ktorí právo tvoria a aplikujú. Úroveň dôvery verejnosti právnickej aj laickej je ohrozovaná nekvalifikovaným a situačným prístupom pri tvorbe práva a svojvôľou, resp. neopodstatneným aktivistickým prístupom pri jeho aplikácii v administratívnej sfére, ale predovšetkým v súdnej oblasti. Chceme poukázať na význam historickej pamäte a skúsenosti, ktoré sa tiahnú od čias rímskeho práva a pokračujú kánonickým právom, recepciou rímskeho práva a vývojom práva v Uhorsku, resp. na území Slovenska až do súčasnosti.

Garanti sekcie:

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.