Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Právny štát v medzinárodnom práve a medzinárodné právo v právnom štáte

Právny štát predstavuje hodnotu, ktorá je príznačná pre civilizovanú spoločnosť. V nadväznosti na to princípy právneho štátu sú rešpektované na medzinárodnej, nadnárodnej i vnútroštátnej úrovni. Ich význam nie je a nemôže byť nikým a ničím spochybňovaný. Sekcia medzinárodného práva má ambíciu byť fórom pre vedeckú diskusiu o tom, aké je miesto pre princípy právneho štátu v rámci medzinárodného práva (verejného ako aj súkromného), no rovnako tak aké by malo byť miesto medzinárodného práva a z neho plynúcich záväzkov v existujúcom právnom štáte.

Odborný partner sekcie:

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.