Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Ochrana právneho štátu na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni a jej dopad na vnútroštátny právny poriadok

Právny štát patrí medzi základné hodnoty, na ktorých je postavená naša spoločnosť. Ako taký požíva ochranu na medzinárodnej aj nadnárodnej úrovni. Opatrenia prijímané s cieľom ochrany právneho štátu nepochybne vplývajú aj na podobu vnútroštátneho právneho poriadku. Práve na to zameriava pozornosť sekcia medzinárodného práva, keď jej primárnym cieľom je skúmanie akým spôsobom sa opatrenia prijímané na medzinárodnej a nadnárodnej úrovni podieľajú na zmenách vo vnútroštátnom práve.