Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Právny štát ako hodnota spoločná všetkým členským štátom a jej vplyv na právne poriadky a medzinárodné právo

Ambíciou sekcie je venovať pozornosť jednej zo základných hodnôt EÚ a jej vplyvu na podobu národných právnych poriadkov ako aj medzinárodnoprávnych záväzkov členských štátov Európskej únie.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.