Sekcia finančného práva, obchodného a hospodárskeho práva a ekonomických vied

Transparentnosť vo finančnom a obchodnom práve

Otázka transparentnosti úzko súvisí s transakčnými nákladmi pre jednotlivých aktérov na trhu. Je rozumný predpoklad, že vyššia transparentnosť prispieva k znižovaniu transakčných nákladov a k posilňovaniu vzájomnej dôvery účastníkov právnych vzťahov. Cieľom sekcie je ponúknuť priestor príspevkom a úvahám zameraným na mapovanie právneho vývoja v oblasti finančného práva a obchodného práva vo vzťahu k inštitútom posilňujúcim transparentnosť. Konkrétne inštitútov publicity verejných registrov, účtovných závierok v spojení s princípom ochrany dobrej viery, povinného poskytovania informácií správcom dane v súvislosti s bojom proti daňovým únikom, povinného zverejňovania informácií v súvislosti s pôsobením na finančnom trhu a podobne. Vítané sú príspevky zamerané tak na legislatívny vývoj ako aj na aplikačnú prax.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.