Sekcia občianskeho práva

Vplyv nadnárodných súdnych orgánov na národné súkromné právo

Súkromné právo ako dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie práva sa nevyvíja izolovane, ale je ovplyvnené mnohými faktormi. Významným prvkom, ktorý pôsobí v procese vývoja národného súkromného práva sú nadnárodné súdne orgány, najmä Súdny dvor Európskej únie a Európsky súd pre ľudské práva. Rozhodovacia prax týchto súdov pri interpretácii a aplikácii národného práva má v súčasnosti nepochybne narastajúci význam. Cieľom zvolenej témy je zamerať sa vplyv nadnárodných súdnych orgánov na aktuálnu podobu súkromného práva v konkrétnych otázkach a súvislostiach. Vítané sú príspevky týkajúce sa nielen slovenského súkromného práva, ale aj zahraničných právnych úprav a príspevky komparatívneho charakteru.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

Mgr. Martin Hamřik, PhD.