Sekcia občianskeho práva

Autonómia subjektov v 21. storočí

Autonómia subjektu, jeho vôle a konania, ako jeden z vymedzujúcich znakov systému súkromného práva, bola odnepamäti predmetom záujmu právnej vedy. Ostatný technologický a spoločenský vývoj, rozmach a prienik tzv. umelej inteligencie a jej využívanie aj v súkromnoprávnych vzťahoch, rozvoj rozmanitých autonómnych systémov, či v neposlednom rade aj záujem zákonodarcu na limitácii autonómie v niektorých prípadoch, však otvárajú nové otázky súvisiace s miestom a perspektívou autonómie v 21. storočí. Nábor nových zamestnancov, posudzovanie kredibility dlžníka či prevádzka dopravných systémov sú len zlomkom prípadov, keď dochádza k náhrade človeka strojom a umelou inteligenciou, a to aj v otázkach vôľového konania, čo prirodzene prináša nové výzvy aj z pohľadu súkromného práva. Súčasne však nemožno zabúdať na to, že k limitácii autonómie subjektov práva dochádza aj de lege lata a je na mieste vykonať kritické zhodnotenie týchto prípadov.
Cieľom zvolenej témy je zamerať sa na všetky súčasné i budúce otázky, ktoré súvisia s nezávislosťou a slobodou subjektov práva v súkromnoprávnych súvislostiach.

Odborný partner sekcie:

Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

JUDr. Zuzana Klincová, PhD.