Sekcia správneho práva

Vlastník pozemku ako subjekt administratívno-právnych vzťahov

Vzťah k teritóriu, pôde a pozemkom formuje ľudskú spoločnosť už od jej prvopočiatkov. Tento vzťah sa postupne transformoval najmä do pozemkovoprávnej podoby, ktorá má svoju súkromnoprávnu, ale aj verejnoprávnu formu. Pozemkovoprávne vzťahy v uplynulých 100 rokoch výrazne formovali administratívno-právne zásahy do vlastníckeho práva k pozemkom realizované primárne v rámci verejného záujmu deklarovaného v kontexte napĺňania politických cieľov štátu v čase. Dôraz sekcie je kladený na vlastníka pozemku, ktorý ako subjekt administratívno-právnych vzťahov musí pri tak špecifickom predmete vlastníctva strpieť vyššiu intenzitu zásahu do svojho ústavou garantovaného vecného práva.

Sekcia je zameraná na hmotnoprávne, ale aj procesnoprávne aspekty skúmanej problematiky a realizuje sa v rámci projektu č. APVV-19-0494 – Efektívne pozemkové úpravy.