Sekcia ústavného práva

Štát ako ochranca i porušovateľ práv jednotlivca

Dôvody existencie moderného štátu a ústavy ako jeho právneho základu treba hľadať najmä v snahe zabezpečiť ochranu práv jednotlivca, a to nielen prostredníctvom jednotlivých katalógov ľudských práv, ale aj prostredníctvom ich inštitucionálnych garancií. Štát, najmä jeho orgány, však súčasne predstavuje aj porušovateľa ľudských práv, ktoré sa sám zaviazal ochraňovať. V sekcii ústavného práva sú preto vítané príspevky venované tak jednotlivým základným právam a slobodám, ktoré sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať, či už prostredníctvom Ústavy alebo medzinárodných záväzkov, ako aj príspevky zamerané na inštitucionálne otázky ústavného systému Slovenskej republiky súvisiace s ochranou základných práv a slobôd. Vítané sú, samozrejme, aj príspevky približujúce popísané otázky v zahraničných právnych úpravách, ako aj príspevky komparatívnej povahy.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.